תנאי השימוש 

תודה שבחרת להשתמש באתר קופון-לי 

 

כללי

 

1. אתר ו/או אפליקציית "קופון-לי" (להלן "האתר") מופעלים על ידי קופון-לי, ת.ז 021572557 (להלן "החברה"), ומשמשים ככפלטפורמה מקוונת המאפשרת לספקים ו/או יצרנים ו/או יבואנים ו/או נותני שירותים ו/או לבתי עסק (להלן: "ספקים") לבצע פעולות שיווק כמפורט באתר. 

 

2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. 

 

3. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר. 

 

4. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

 

5. בעצם השימוש שאתה עושה באתר אתה מצהיר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה, סוכני החברה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה שלפי תנאי שימוש אלה.

 

6. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18. על כן, בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר על קיום האמור לעיל ובפרט כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.

 

7. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף. 

 

8. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.

 

9. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה. 

 

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

 

11. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד. 

 

12. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים. 

 

13. באתר יפורסמו מוצרים ו/או שירותים למכירה. מוצרים ו/או שירותים אלה מוצעים על ידי בעלי העסקים המפרסמים אותם בלבד. 

 

14. החברה אינה מוכרת בעצמה, מציעה למכירה או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באמצעות האתר. 

 

15. החברה מעמידה לבעלי עסקים את האתר כפלטפורמה להצגת המוצרים ו/או השירותים, לצורך התקשרויות בין לקוח לספק ולפיכך אינה אחראית בכל אופן שהוא למידע ולאיכות ו/או לטיב ו/או לאספקת המוצרים ו/או השירותים בכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר.

 

16. כל העסקאות וההתקשרויות יהיו בין הלקוח לספק ויהיו כפופות לתנאי השימוש של הספק והתנאים המפורטים בעמוד המכירה המסוים של המוצר באתר. על הלקוח להסכים לתנאי השימוש של הספק בכל עסקה כאמור. 

 

17. התשלום עבור הסחורות והשירותים אשר יתפרסם באמצעות המערכת יבוצע על ידי הספק בלבד. וכל בעיה ו/או טענה כנגד התשלום יהא מול הספק בלבד כפי המפורסם באתר קופון לי.

 

18. שמירת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת על-ידי חברת iCredit בע"מ, באמצעות טוקן (אסימון) והיא עומדת בכללי האבטחה המחמירים שנקבעו בחוק.

 

19. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר

 

20. החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

21. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

 

22. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

23. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.  

 

24. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לנו אודותיהם. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתנו הסביר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל צד שלישי אחר. 

 

26. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

 

הרשמה

 

27. על מנת לעשות שימוש באתר, נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש, אשר במסגרתה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי, לרבות שם פרטי ושם משפחה/ שם בית העסק או החברה, כתובת תקפה של דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמה אישית לבחירה. 

 

28. משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". עם השלמת תהליך הרישום, תישלח הודעת אישור לתיבת הדואר האלקטרוני שימסור המשתמש לשם כך. הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.

 

29. על ידי הרישום מצהיר משתמש רשום כי ידוע לו שהחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.

 

30. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים, יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע"). החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים אל המשתמשים הרשומים, אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו באתר.

 

31. המשתמש הרשום רשאי בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי החברה תפסיק לשלוח אליו את העדכונים והחומר השיווקי כאמור וכן, לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.

 

32. בעת כניסתו לאתר יתבקש המשתמש להזין את הסיסמה האישית שבחר. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שיבחר   ("פרטי משתמש רשום"). 

 

33. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטיו חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלו. במידה והמשתמש יאבד/ישכח את הסיסמא לכניסה לאתר, יוכל לבקש ביצוע איפוס סיסמה. לאחר איפוס הסיסמה, פרטי כרטיס האשראי יימחקו והמשתמש יצטרך להכניסם מחדש.

 

34. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:

 

34.1. המשתמש הפר את תנאי השימוש לאתר.

 

34.2. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים. 

 

34.3. בכל מקרה אחר אותו תראה החברה לנכון. 

 

35. המשתמש מודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

 

36. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

36.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

 

36.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 

36.3. הפצת "דואר זבל"  (spam)לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

 

36.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

36.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

 

36.6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

36.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת"  (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

36.8. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 

36.9. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

36.10. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

37. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירותים זמינים ו/או מתאימים לשימוש מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים. 

 

המוצרים והשירותים המוצעים באתר

 

38. כאמור, האתר מהווה פלטפורמה לבתי עסק, להצעה ולמכירה של שירותים ו/או מוצרים.

 

39. תנאי המכירה של כל מוצר ו/או שירות, מנויים בכל עמוד מסוים אשר בו מוצע המוצר ו/או השירות למכירה על ידי בעל העסק המוכר אותו.

 

40. כלל המידע על השירות ו/או המוצר והתמונות המלוות אותו, הם באחריות הבלעדית של הספקים ולחברה אין כל אחריות באשר לנכונותם. למען הסר ספק, התמונות הן להמחשה בלבד ואין לאתר כל אחריות באשר לתמונות המלוות את המוצרים. בכל שאלה יש לפנות את הספק על פי הפרטים המופיעים בעמוד הרלוונטי למוצר המסוים.

 

41. החברה אינה מפקחת או מבצעת בדיקות כלשהן בנוגע לפרסומי הספקים אודות המוצרים הנמכרים.

 

42. האחריות למוצר ו/או השירות המוצע על ידי בתי העסק, הינו של בית העסק אשר פרסום את המידע האמור.

 

43. על הצרכן לבצע את כל הבדיקות המתבקשות לפני רכישת המוצר ו/או השירות.

 

44. כמות הפריטים המוצעת למכירה מכל מוצר אינה קבועה מראש וניתנת לשינוי על ידי בתי העסק.

 

אספקת המוצר ו/או השירות

 

45. אספקת המוצר ו/או השירות יתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה המסוים באתר. אספקת המוצר ו/או השירות תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותו הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה המסוים.

 

פרסומות 

 

46. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של גופים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות). 

 

47. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון. 

 

48. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים. 

 

49. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי. 

 

50. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר. 

 

אחריות בית העסק

 

51. בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש, בקשר לשובר ו/או למוצר המוצע למכירה, עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצר/השירות ו/או השובר.

 

52. בביצוע הרכישה, המתשמש מצהיר ומתחייב כי הוא משחרר את החברה וכל מי מטעמה ובכלל זה, מנהליה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה, מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

 

התחייבויות הספק/הלקוח

53. תנאי השימוש ומדיניות השירות של הספקים נקבעת על-ידם. האחריות על פרסומם תהיה של הספקים והלקוחות ידרשו לאשרם (מול הספקים) לפני תהליך הרכש.

 

54. אתה מצהיר כי כל המידע שיימסר בהסכם זה הינו נכון, שלם ומדויק. 

 

55. מבלי לפגוע מההתחיבויות לעיל, אתה מתחייב שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש באתר: 

 

55.1. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב; 

 

55.2. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, זכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות או כל זכויות אחרות של צד שלישי; 

 

55.3. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך; 

 

55.4. על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה; 

 

55.5. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שיעשה בהן שימוש; 

 

55.6. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית; 

 

55.7. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או 

 

55.8. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות. 

 

56. השימושים הבאים באתר אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן: 

 

56.1. אספקת מידע כוזב לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר כוזבים ושימוש המגיע לכדי תרמית במספרי כרטיסי אשראי או חיוב; 

 

56.2. ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]). 

 

56.3. גישה לאתר, או ביצוע פעולה באופן אשר עלול לגרום או אשר תגרום בפועל, להטלת עומס רב בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על התשתית שלנו; 

 

56.4. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך; 

 

56.5. משלוח של הודעת דוא"ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של "דואר זבל" או חומר פרסומי אחר לאנשים אשר לא ביקשו באופן ספציפי משלוח של חומר שכזה. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות, ומנשרים פוליטיים או דתיים; 

 

56.6. ליצור או להעביר הלאה "מכתבי שרשרת" או "מזימות פירמידה" מכל סוג; 

 

56.7. משלוח של דוא"ל זדוני, לרבות הצפת משתמש או אתר בהודעות דוא"ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות; 

 

56.8. כניסה להתקשרויות או לעסקאות מרמה עמנו או עם ספקים (בין היתר, כניסה להתקשרויות או לעסקאות לכאורה מטעמו של צד שלישי בשעה שאין בידך סמכות לחייב את  אותו צד שלישי או שהינך מתחזה להיות צד שלישי); 

 

56.9. שימוש באתר (בכל שימושיות רלבנטית) באופן אשר יגרום להפרת תנאי השימוש של הספק, באתר של אותו ספק או בדרך אחרת. 

 

פרטיות

 

57. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.

 

58. במידה והחברה תשנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, תדאג החברה להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתה הבלעדית של החברה.

 

59. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר ו/או שירות שנרכש, לא יחולו באם המוצר ו/או השירות נרכש לפני פרסום שינויים אלה.

 

60. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, החברה מדגישה בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.

 

61. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.

 

62. החברה תעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה. 

 

63. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו. 

 

64. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיו האישיים של המשתמש, לגורמים אחרים. 

 

65. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

קניין רוחני 

 

66. החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר של החברה, זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, או שנעשה שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. זכויות אלה יכללו, בין היתר, עיצוב גראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

 

67. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. 

 

68. הנך מתחייב כי הנך בעל מלוא הזכויות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965.

 

69. בעצם שימושך באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מצהיר כי הינך רשאי להקנות, על פי כל דין, ואף מקנה בפועל לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

 

70. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

אחריות 

 

71. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד. 

 

72. החברה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, בתי העסק המפרסמים באתר, צדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר וכל עובדיהם, מנהליהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן לא ניתנת על ידי מי מהמנויים לעיל כל ערבות באשר לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע ו/או  שירות המוצגים באתר.

 

73. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

74. החברה אינה מעניקה כל מצג, אחריות, הצהרה ו/או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרה של זכויות קנייניות או חוזיות. 

 

75. מוצר ו/או שירות המוצג באתר, מוצג בתום לב וכל מקרה, באחריות בית העסק המפרסם. על כן, אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיו של המוצר ו/או שירות כלשהו, תכונותיו, שילוחו ו/או יבואו לארץ, טיבו וכיוצא באלה.

 

76. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעות האתר ולפיכך אינה אחראית לאותם מוצרים ו/או שירותים לרבות טיבם ו/או איכותם ו/או אספקתם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם. 

 

77. לחברה אין כל שליטה על המידע המפורסם במערכת על ידי הספקים, ועל איכות, תקינות או זמינות השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידם. החברה אינה בודקת את המידע קודם לפרסומו על ידי הספקים ואינה בודקת את המשתמשים בטרם יאושר להם להשתמש באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן כאמור, לרבות קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.

 

78. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

 

79. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

 

80. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר  (Download)   ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

 

81. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. 

 

82. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

83. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את החברה בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

 

84. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק המאפשרים שימוש באתר. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה לא מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. 

 

85. השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

 

86. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

 

87. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים של האתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה. 

 

שיפוי 

 

88. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. 

 

89. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית עסק כלשהו המפרסם באתר. בעצם השימוש באתר, קל וחומר בעצם עשיית עסקה באמצעות האתר, משחרר המשתמש את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות שהוצע ו/או שנרכש בבית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן, כשל של בית העסק לקיים את תנאי הרכישה וכן, לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל בית עסק ו/או משתמש קצה אחר.

 

משלוח הודעות למשתמשי הקצה על ידי קופון - לי

 

90. על מנת ששנוכל לשמור איתך על קשר ולעדכנך בכל המבצעים וההצעות הטובות ביותר, מעוניינת החברה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. ההודעות ו/או המסרונים יימסרו לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שמסרת לחברה בעת גלישתך באתר.

 

91. מסירת פרטיך לצורך קבלת העדכונים נעשית ללא שתחול עליך חובה כלשהי, מן החוק ושלא מן החוק, למסירת הפרטים. בעצם מסירת הפרטים הנך מאשר את רצונך לקבל הודעות אלה ולמעשה הינך מאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות כאמור. 

 

92. כמו כן, למרות שלא חלה עליה כל חובה לעשות כן, ברישום הפרטים, במקום המיועד לכך, הנך מאשר לחברה לשלוח אליך הודעות על כך שתוקפו של שובר שרכשת עומד לפוג. מבלי להתחייב שכך תפעל, שומרת החברה לעצמה את הזכות לשלוח הודעה כאמור.

 

93. בכל עת תוכל להודיע על רצונך להפסיק את ההודעות כולן, חלקן או דרך מסירתן, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולבקש להסירך מרשימת תפוצה מסוימת, מכל רשימות התפוצה או שינוי דרך מסירתן.

 

ביטול הסכם זה

 

94. החברה תהיה רשאית לבטל את תנאי השימוש האלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך. ביטול תנאי שימוש אלה זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

 

שונות

 

95. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא נועדו לשמש בפרשנות ההסכם.

 

96. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים הקיימים לחברה.

 

97. תנאי שימוש אלה אינם חוזה לטובת צד שלישי והם לא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 

98. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה, הניתנים על ידי החברה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה, על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין ולא יהוו תקדים ו/או לא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ובכלל זה לא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה שנעשתה בעקבות ובהתבסס על האמור לעיל.

 

99. חוסר התקפות של אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלה לא ישפיע על תקפות תנאי שימוש אלה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכפו יוחלף בתנאי תקף, אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

דין ומקום שיפוט 

 

100. הדין החל על כל הפעולות באתר ו/או על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה המהווה פועל יוצא מהשימוש באתר זה על כל תכניו ואפשרויותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.